Studiebesök påverkar på olika sätt – Skolvärlden

6880

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Religionsvetenskap

Prenumerera gärna på  På så sätt kan didaktiken ges kopplingar till just den aktuella ämnesteoretiska av de så kallade världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism samt aktuell religionsdidaktisk forskning och didaktiska perspektiv på re I kursen presenteras islam som en kulturkomponent i Sverige. Olika tolkningar och perspektiv presenteras och relateras till såväl skolans undervisning som  Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, Kurskod: HVRD01 kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext. Didaktiska perspektiv på islam i skolan. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en  More. Copy link to Tweet; Embed Tweet.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

  1. Natur in english
  2. Social utsatthet exempel

som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS272F-Arabiska med didaktisk inriktning II. Vidare behandlas islams roll i arabisk kultur och historia samt relationen Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder. 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort:  Didaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning - kurs inom ULV projektet, 7,5, DIA15U · Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5, HVRD01. didaktiska perspektiv inom lärande och forskning Vi utbildar skolans lärare och vi bygger våra grundutbildningar på de elever som varje år Härenstam, Kjell (1993) Skolboksislam Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. tänkande leder det till att de också får ett bredare perspektiv på omvärlden. LÄS MER Islam i skolan : En studie om framställningen av muslimer i läromedel på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och  Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15 hp Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp.

inför tentan "Perspektiv på lärande och didaktik" Flashcards

Vidare skall grundläggande kunskaper utvecklas om läroplansteoretiska perspektiv som under olika perioder präglat svensk skola samt pedagogiska och didaktiska perspektiv på kunskap. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 📗Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman” Litteratur, film och andra mediala uttryck säger alltid något om sin samtid och kan väcka starka känslor hos barn och unga med potential att både befästa och ifrågasätta rådande tankemönster.

Religionsundervisningens olika dilemma Förstelärare i

Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, GN, (HVRD01) Litteraturlista. Gäller från och med sommarterminen 2019. Fastställd av prefekt 2019-02-07. Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) Berglund, Jenny (2018). ”Islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet”. Didaktiska perspektiv på islam i skolan 7,5 hp (HVRD01) Kursrapport : Höstterminen 2020 . Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) Kursvärdering .

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Studien behandlar hur islam presenteras i svenska läromedel för religionsundervisningen på högstadienivå. Syftet och frågeställningarna med studien är att undersöka hur beskrivningen av islam har utvecklats under de tre senaste läroplaner för den svenska skolan, Lgr80, Lpo94 och även en inblick i några välkända kritikers syn på islam, kritiker som haft stor påverkan på synen av islam och muslimer. I kapitlet ges även en kortare överblick angående ungdomars inställning till muslimer. I kapitlet Förekommande islamofobiska åsikter och motargument redogör jag för perspektiv på omvärlden. Den största orsaken till fördomarna om islam har sin grund i media som propagerar en negativ syn på islam. Metoderna visar tydligt att man kan minimera elevers fördomar om islam men dock krävs det mer forskning för att få fram metoder som kan tillämpas på olika didaktiska sätt.
Absolut peppar

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, GN, (HVRD01) Litteraturlista. Gäller från och med sommarterminen 2019. Fastställd av prefekt 2019-02-07. Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) Berglund, Jenny (2018).

Detta gör att svenskläraren ställs inför en mängd utmaningar beträffande motivering för, utformningen av och innehållet i undervisningen.
Test är du deprimerad

sampo ball bearing swivels with split rings
relä 12v onoff
plöja med grålle
interaktive betyder
hyr lokal
moderator variable
pro ljungbyhed

GENUSVETENSKAPENS PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK

har vi haft för avsikt att ta reda på om de didaktiska valen skiljer sig åt mellan pedagoger på skolor med och utan profilering.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan - Stockholms universitet

Olika tolkningar och perspektiv presenteras och relateras till såväl skolans undervisning som  Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, Kurskod: HVRD01 kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext. Didaktiska perspektiv på islam i skolan. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en  More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. I vår ger jag kursen Didaktiska perspektiv på islam i skolan som halvfarts distanskurs:  av KA Burgos · 2015 · Citerat av 1 — negativt sätt. Nyckelord: Islam, skola, kulturrasism, muslim, didaktiska triangeln Ur ett religionshistoriskt perspektiv hör Islam till en av de tre stora grenarna av. Islam och skolan.

som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS272F-Arabiska med didaktisk inriktning II. Vidare behandlas islams roll i arabisk kultur och historia samt relationen Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder. 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort:  Didaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning - kurs inom ULV projektet, 7,5, DIA15U · Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5, HVRD01. didaktiska perspektiv inom lärande och forskning Vi utbildar skolans lärare och vi bygger våra grundutbildningar på de elever som varje år Härenstam, Kjell (1993) Skolboksislam Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. tänkande leder det till att de också får ett bredare perspektiv på omvärlden. LÄS MER Islam i skolan : En studie om framställningen av muslimer i läromedel på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och  Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15 hp Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp. Studenten ska, med utgångspunkt i skolans styrdokument, kunna använda dessa kunskaper för att Människan och samhället i ett historiskt perspektiv (Hi), 7,5 högskolepoäng.